Nagroda im. Szumana – regulamin

REGULAMIN NAGRODY im. Stefana Szumana za najlepszą pracę badawczą wykonaną w Polsce z dziedziny psychologii rozwoju człowieka
Zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka  na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 roku

  1. Z inicjatywy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, zwanego dalej Stowarzyszeniem, ustanawia się nagrodę, której celem jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia. Nagroda za najlepszą pracę badawczą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka wykonaną w Polsce nosi nazwę Nagrody im. Stefana Szumana.
  2. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: (a) za rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii, obronioną w Polsce; (b) za publikację lub cykl publikacji – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną, wykonaną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich i/lub zagranicznych i/lub w postaci książkowej w wydawnictwach polskich i/lub zagranicznych.
  3. Nagroda za rozprawę doktorską (obronioną w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu) oraz publikację lub cykl publikacji (wydaną w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu) jest przyznawana corocznie. Termin składania wniosków: 31 marca każdego następnego roku.
  4. Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje indywidualnym osobom, które są członkami Stowarzyszenia, oraz instytutom naukowym. Zgłoszenia do Nagrody przesyłane są do Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno zawierać wniosek z krótkim uzasadnieniem oraz kopię proponowanej do Nagrody pracy w formie elektronicznej lub 3 kopie papierowe.
  5. Kapituła Nagrody jest powoływana co trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład czteroosobowej Kapituły Zarząd Stowarzyszenia powołuje trzy osoby spośród członków Stowarzyszenia a Przewodniczącym Kapituły jest z urzędu Prezes Stowarzyszenia. Kapituła jest Jury Nagrody, które podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody w tajnym głosowaniu.
  6. Dyplom honorowy wręcza się uroczyście w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Osoby nagrodzone mają przywilej wygłoszenia plenarnego wykładu w trakcie Konferencji. Informacja o przyznaniu nagrody oraz sylwetka laureata zostaje przedstawiona w materiałach informacyjnych Stowarzyszenia oraz wczasopiśmie Psychologia Rozwojowa, a także na stronie internetowej i w Biuletynie Stowarzyszenia.