Psychologia Rozwojowa2

 

Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jest wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka. Od początku stanowiło forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących zarówno badań nad rozwojem, jak i psychologicznej praktyki związanej z diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju. W Psychologii Rozwojowej publikowane są artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych, a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, a także psychologom i pedagogom praktykom.
        

Zapraszamy do lektury oraz nadsyłania tekstów do publikacji.

Zgodnie z aktualną punktacją MNiSW Psychologia Rozwojowa otrzymała 13 pkt.


Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

"Otwarcie dostępu do nowych publikacji w czasopiśmie "Psychologia Rozwojowa"
w latach 2017-2018: zadanie finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę".

mnisw logo1


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej czasopisma.