Ogłoszenie Konkursu o nagrodę im. Stefana Szumana za rok 2023

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ogłasza kolejną edycję nagrody im. Stefana Szumana za prace naukowe poświęcone zagadnieniom rozwoju człowieka w dwóch kategoriach: (1) rozprawa doktorska i (2) monografia lub artykuł w czasopiśmie naukowym.

Zapraszamy do składania propozycji prac do nagrody, uwzględniając następujące warunki: (1) autor rozprawy doktorskiej uzyskał w roku 2023 stopień doktora, (2) monografia lub artykuł ukazały się w roku 2023 i są dostępne czytelnikom.

Uprawnione zgłoszenia pochodzą od autorów, aktualnych członków PSPRC oraz Instytutów/Wydziałów Psychologii.

W celu zgłoszenia pracy na Konkurs należy się kontaktować ze Stowarzyszeniem pocztą elektroniczną stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com lub zasięgnąć informacji na stronie https://psprc.edu.pl/.

Zgłoszenie do nagrody zawiera elektroniczną kopię pracy, imię i nazwisko autora oraz dane bibliograficzne zgłaszanej monografii lub artykułu, a w przypadku rozprawy doktorskiej datę nadania stopnia i stosowne tego świadectwo z uczelni.

Prace zgłoszone do konkursu rozpatruje specjalnie w tym celu powołany Sąd Konkursowy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują nagrodę w formie dyplomu uznania i wygłaszają wykłady z nagrodzonych prac w czasie obrad 32. Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w terminie 6-8 czerwca 2024 r. w Łodzi.

Termin składania wniosków: 28.02.2024 r.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku można pobrać ze strony: https://psprc.edu.pl/nagroda-im-szumana