OKPR – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa oraz Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka z siedzibą przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz
oraz e-mail: [email protected]; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III. Cele i podstawy przetwarzania:
Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane będą przetwarzane w celu organizacji 28 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej.

IV. Kategorie przetwarzanych danych:
Imię nazwisko, afiliacja, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury.

V. Odbiorca danych:
Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy nikomu danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres dwóch lat.

VIII. Przysługujące Państwu prawa:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest:
• dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z konferencją.
Jeżeli nie podadzą Państwo danych:
• nie będziemy mogli zarejestrować Państwa uczestnictwa w konferencji.