EADP – Submission Guidelines

Formats

Paper Presentation Individual talks will be organized in thematic sessions including 3 to 4 presentations. Talks should not exceed 20 minutes, so that 10 minutes will be left for discussions.
Paper Symposium 3 or 4 talks can be submitted within a common subject of a symposium. Symposia are scheduled for 90 minutes. Symposia cover 3 individual paper abstracts and one discussant or 4 individual paper abstracts. An international composition of symposia is highly recommended.
Poster Presentation Poster sessions will be organized in thematic sessions including 4-5 abstracts. A facilitator will moderate the poster presentations and the discussion.

There is only a limited number of slots for oral presentations and symposia. Therefore, the organizers reserve the right to arrange submissions to sessions or symposia or to change oral presentations to poster presentations, if necessary.

 

Procedures

Before submitting, please carefully read these guidelines.

There are three formats of submissions: oral paper presentations, paper symposia and poster presentations.

 

For the submissions you need to prepare the following information:

 • Names of all co-authors
 • E-Mails of all co-authors
 • Affiliation organization of all co-authors
 • Title of the presentation
 • Abstracts (max. 250 words)

 

Language of presentations:
The conference language is English.

 

Abstract requirements for both oral presentations and posters: 
Please provide a short, concise title (max. 20 words)
Please provide an abstract (max. 250 words). The abstract should contain sufficient information about (1) the theoretical background, (2) the research aim(s) or question(s), (3) the method, (4) the sample; (5) the results, and (6) the implications.
Please also provide max. five key words and author’s information, including affiliation and email address.

 

Abstract evaluation 
Criteria for oral paper presentations and poster presentations:

 1. Innovation and importance of the topic
 2. Clarity of formulation/conceptualization
 3. Concise description and adequacy of the method
 4. Appropriateness of interpretations

Criteria for paper symposia:

 1. Cohesion among presentations
 2. Relevance of presentations to the topic
 3. Expression of different views

Authors will be notified about the acceptance of their submissions on May 31st, 2021.

 

Upload Your Submission

We kindly ask you to upload your submission. You need to create a „user” here and follow the registration steps once you have a user account.


EADP – ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ

Format zgłoszeń / Zasady dotyczące formatu zgłoszenia

Referaty Poszczególne wystąpienia będą organizowane w sesjach tematycznych obejmujących 3 do 4 prezentacji. Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut, tak aby 10 minut pozostało na dyskusję.
Sympozja Można zgłosić 3 lub 4 referaty w ramach wspólnego tematu sympozjum. Czas trwania sympozjów wynosi 90 minut. Sympozja obejmują 3 indywidualne referaty i wystąpienie jednego dyskutanta lub 4 indywidualne referaty. Zalecany jest międzynarodowy skład sympozjów.
Sesje plakatowe Sesje plakatowe będą organizowane w sesjach tematycznych obejmujących 4-5 plakatów. Moderator będzie moderował prezentacje plakatów i dyskusję.

Liczba miejsc na referaty i sympozja jest ograniczona. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności zgłoszeń na sesje lub sympozja, a także do zmiany prezentacji z referatów na prezentacje plakatowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Procedury

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi wytycznymi. 

Istnieją trzy formaty zgłoszeń: referaty, sympozja naukowe i prezentacje plakatowe.  

Do zgłoszenia należy przygotować następujące informacje: 

 • Imiona i nazwiska wszystkich współautorów 
 • e-maile wszystkich współautorów 
 • Organizacja afiliacyjna wszystkich współautorów 
 • Tytuł prezentacji 
 • Abstrakt (max. 250 słów) 

 

Język prezentacji: 

Językiem konferencji jest język angielski.

 

Wymagania dotyczące abstraktów zarówno dla referatów jak i plakatów: 

Prosimy o podanie krótkiego, zwięzłego tytułu (max. 20 słów) 

Prosimy o dostarczenie abstraktu (max. 250 słów). Abstrakt powinien zawierać wystarczającą ilość informacji na temat (1) tła teoretycznego, (2) celu(ów) lub pytania(ów) badawczego(ych), (3) metody, (4) próby, (5) wyników i (6) implikacji. 

Prosimy również o podanie maksymalnie pięciu słów kluczowych oraz informacji o autorze, w tym afiliacji i adresu e-mail. 

 

Ocena abstraktów 

Kryteria dla prezentacji ustnych / referatów i plakatowych:

1. Innowacyjność i znaczenie tematu

2. Jasność sformułowania/konceptualizacja 

3. Zwięzłość opisu i adekwatność metody 

4. Adekwatność interpretacji 

Kryteria dla sympozjów referatowych: 

1. Spójność prezentacji 

2. Znaczenie prezentacji dla tematu 

3. Wyrażenie różnych poglądów 

 

Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu ich zgłoszeń do 31 maja 2021 roku. 

 

Przesyłanie zgłoszeń

Uprzejmie prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia. Musisz utworzyć „konto użytkownika” tutaj i postępować zgodnie z krokami rejestracji.