EADP – Journal

European Journal of Developmental Psychology 

The European Journal of Developmental Psychology is the journal of the European Association of Developmental Psychology (EADP), formerly known as the European Society for Developmental Psychology. The EADP was founded in 1994 after numerous and active debates, especially during the preceding ten years, under the impetus of George Butterworth and Sandy Jackson. It aims to support the interests of developmental psychologists working in Europe.

The European Journal of Developmental Psychology publishes innovative original theoretical, empirical, methodological and review papers dealing with psychological development and developmental psychopathology during infancy, childhood and adolescence. The journal also publishes papers on social policy based on developmental science and which are relevant to education, health or well-being in infancy, childhood and adolescence. It is keen to receive papers relevant to European developmental psychology in that they take account of topics such as European history, European policy or cultural diversity and their relevance to developmental matters. The journal aims to cover the areas of cognitive and social development and the development of the person (self, identity and personality) and to do so from a disciplinary and/or an interdisciplinary perspective.  On occasions, issues are devoted to a special theme, under the editorship of an invited expert.

Original articles should be written with the following elements in the following order: title page; abstract; keywords; main text; acknowledgements; references; appendices (as appropriate); table(s) with caption(s) (on individual pages); figure caption(s) (as a list). Original articles should be no more than 5000 words, inclusive of the abstract, tables, references, figure captions, footnotes, endnotes. Original articles should contain an unstructured abstract of 150 words.

More information can be found here

 

Psychologia Rozwojowa/ Developmental Psychology Journal

Psychologia Rozwojowa is the only Polish journal dealing with human developmental issues. It began publication in 1993 on the initiative of the psychologists who were engaged in research into human development associated with the Section of Developmental Psychology of the Polish Psychological Association. The journal provides a forum for sharing information and experience both in the field of developmental research and practices that are related to the psychological diagnosis and support for development. It invites contributions not only from psychologists, but also from representatives of other disciplines engaged in research on human development: anthropologists, philosophers, physicians or educators. Such an open formula allows an interdisciplinary reflection on the issues of human development:

More information can be found here

 

The Current Issues in Personality Psychology

Renowned Polish Journal The Current Issues in Personality Psychology https://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75, noted on international database (e.g Scopus) dedicates its thematic issue for papers presented on the conference. Details will be announced two months before conference.

Current Issues in Personality Psychology (CIPP) publishes high quality original articles and reviews of recognized scientists that deal with personality theories and research from the perspective of social science, law and medicine. CIPP promotes the study and application of personality psychology to various domains of individual and social functioning.

In particular we are interested in such topics as the role of personality in interpersonal relations; individual differences; personality disorders; personality development; personality and behavior dynamics; quality of life and well being; the interplay of culture and personality; biosocial bases of personality; and personality assessment and diagnosis. However, we are open to innovative research and new conceptual reviews in the field of personality science.


EADP – CZASOPISMA

European Journal of Developmental Psychology

European Journal of Developmental Psychology jest czasopismem Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (European Association of Developmental Psychology – EADP), wcześniej znanego jako Europejskie Towarzystwo Psychologii Rozwojowej (European Society for Developmental Psychology). EADP zostało założone w 1994 roku po licznych i aktywnych debatach, szczególnie w ciągu poprzednich dziesięciu lat, zainicjowanych przez George’a Butterwortha i Sandy’ego Jacksona. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie interesów psychologów rozwojowych pracujących w Europie.

Czasopismo European Journal of Developmental Psychology publikuje innowacyjne, oryginalne prace teoretyczne, empiryczne, metodologiczne i przeglądowe, dotyczące rozwoju psychicznego i psychopatologii rozwojowej w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i adolescencji. Czasopismo publikuje również prace dotyczące polityki społecznej opartej na naukach rozwojowych, które odnoszą się do edukacji, zdrowia lub dobrostanu w niemowlęctwie, dzieciństwie i okresie dorastania. Zależy nam na publikowaniu prac istotnych dla europejskiej psychologii rozwojowej, uwzględniających takie tematy jak historia Europy, polityka europejska czy różnorodność kulturowa oraz ich znaczenie dla kwestii rozwojowych. Celem czasopisma jest objęcie obszarów rozwoju poznawczego i społecznego oraz rozwoju osoby (ja, tożsamość i osobowość) z perspektywy dyscyplinarnej i/lub interdyscyplinarnej.  Niekiedy numery poświęcone są specjalnemu tematowi, pod redakcją zaproszonego eksperta.

Oryginalne artykuły powinny zawierać następujące elementy w następującej kolejności: strona tytułowa; abstrakt; słowa kluczowe; tekst główny; podziękowania; bibliografia; załączniki (jeśli dotyczy); tabela(-e) z podpisem(-ami) (na poszczególnych stronach); podpis(-y) do rycin (jako lista). Oryginalne artykuły nie powinny być dłuższe niż 5000 słów, w tym abstrakt, tabele, referencje, podpisy pod rycinami, przypisy, przypisy końcowe. Artykuły oryginalne powinny zawierać streszczenie o długości 150 słów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

The Current Issues in Personality Psychology

Renomowane polskie czasopismo The Current Issues in Personality Psychology https://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75, notowane w międzynarodowej bazie danych (np. Scopus) dedykuje swój numer tematyczny referatom prezentowanym na konferencji. Szczegóły zostaną ogłoszone na dwa miesiące przed konferencją.

Current Issues in Personality Psychology (CIPP) publikuje wysokiej jakości oryginalne artykuły i recenzje uznanych naukowców, które dotyczą teorii i badań nad osobowością z perspektywy nauk społecznych, prawa i medycyny. CIPP promuje badania i zastosowania psychologii osobowości w różnych dziedzinach funkcjonowania jednostki i społeczeństwa.

W szczególności interesują nas takie tematy jak: rola osobowości w relacjach interpersonalnych, różnice indywidualne, zaburzenia osobowości, rozwój osobowości, dynamika osobowości i zachowania, jakość życia i samopoczucie, wzajemne oddziaływanie kultury i osobowości, biospołeczne podstawy osobowości, ocena i diagnoza osobowości. Jesteśmy jednak otwarci na innowacyjne badania i nowe koncepcyjne przeglądy w dziedzinie nauki o osobowości.