EADP – Fee Structure

Registration & Submission

We kindly ask you to complete the conference registration online. You need to create a „user” here and follow the registration steps once you have a user account. 

Fee Structure

One ticket enables the participation in all three days (Sept 3rd, 10th, 17th) of the EADP summer tour.

 

Type of Participant Early Bird (June 30th, 2021) Regular (August 31st, 2021)
Regular Low & Middle Income Countries

Including POLAND

Regular Low & Middle Income Countries

Including POLAND

Active Participant (EADP Member) €150.- € 75.- €200.- €100.-
Early Career Participant (EADP Member) € 75.- € 35.- €100.- € 45.-
Active Participant (NON – EADP
Member)
€275.- €150.- €325.- €175.-
Early Career Participant (NON – EADP Member) €150.- € 80.- €175.- € 90.-

NOTE: Low & Middle Income Countries: https://www.eadp.info/membership/list-of-countries-for-reduced-fees/ 

 

Terms of Registration and Payment

 • The registration of participation is binding.
 • The participation fees are owed upon registration and are payable within 14 days following submission of the registration.
 • Participation is not guaranteed until full payment of the registration fee is received.
 • The conference programme may be subject to changes.
 • Cancellations or changes to registrations shall be made in writing to [email protected]. In case of cancellation until 6th August 2021, 100% of the registration fee will be reimbursed. No refund will be issued after 6th August 2021 or if the participant fails to show up.
 • Payments will be refunded if the conference will be canceled by the organizer. In that case, the organizer will have no further liability to the client. Registrations remain valid if the conference has to be postponed.

Data protection information

We process your data for the following purposes:
Preparation and execution of the EADP Summer Tour 2021 in Cooperation with the Polish Association of Human Development Psychology and the University of Stavanger.
Information on follow-up events

Storage of Data
Your data will not be passed on to external receptors, except for the Co-organisers of this event. You may find further information on Data Protection on our website. See www.fh-ooe.at/en/data-protection/

Photographs etc.
Pictures and/or Videos will be taken during the event. We point out that the pictures and videos taken during this event may be published.


EADP – OPŁATY

Rejestracja i Zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji na konferencję online. Należy utworzyć konto „Użytkownika” tutaj i postępować zgodnie z krokami rejestracji po założeniu konta użytkownika.

Struktura opłat

Jedna opłata konferencyjna umożliwia udział we wszystkich trzech dniach (3, 10, 17 września) konferencji EADP Summer Tour.

Poniżej informacje o kategoriach uczestnictwa i opłatach:

 

Rodzaj uczestnictwa Opłata wczesna (do 30 czerwca 2021) Ostateczny termin opłat (Opłata regularna do 31 sierpnia 2021)
Regularna Kraje o niższym dochodzie w tym Uczestnicy z Polski Regularna Kraje
o niższym dochodzie w tym Uczestnicy z Polski
Uczestnictwo aktywne (członkostwo EADP) €150.- € 75.- €200.- €100.-
Młodzi naukowcy (członkostwo EADP) € 75.- € 35.- €100.- € 45.-
Uczestnictwo aktywne (osoby nie będące członkami EADP) €275.- €150.- €325.- €175.-
Młodzi naukowcy (osoby nie będące członkami EADP) €150.- € 80.- €175.- € 90.-

UWAGA! Uczestnicy polscy uprawnieni są do niższych opłat zgodnie z wykazem krajów o niskim i średnim dochodzie: https://www.eadp.info/membership/list-of-countries-for-reduced-fees

 

Warunki rejestracji i płatności

 • Zgłoszenie uczestnictwa jest wiążące.
 • Opłaty za uczestnictwo powinny zostać uiszczone po dokonaniu rejestracji i płatne w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 • Uczestnictwo nie jest gwarantowane do momentu otrzymania pełnej opłaty rejestracyjnej.
 • Program konferencji może ulec zmianie.
 • Rezygnacja lub zmiany w rejestracji powinny być dokonywane w formie pisemnej na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji do 6 sierpnia 2021 roku, 100% opłaty rejestracyjnej zostanie zwrócone. Po 6 sierpnia 2021 r. lub w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub niezalogowania się w trakcie konferencji zwrot wpłat nie będzie dokonywany.
 • Wpłaty zostaną zwrócone, jeśli konferencja zostanie odwołana przez organizatora. W takim przypadku organizator nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności wobec klienta. Rejestracja pozostaje ważna, jeśli konferencja zostanie przełożona.

Informacje o ochronie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie EADP Summer Tour 2021 we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Rozwoju Człowieka i Uniwersytetem w Stavanger.
 • Informacje na temat dalszych wydarzeń.

Przechowywanie danych

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem współorganizatorów tego wydarzenia. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Patrz http://www.fh-ooe.at/en/data-protection/

Fotografie itp.

Podczas imprezy będą robione zdjęcia i/lub filmy. Zwracamy uwagę, że zdjęcia i filmy zrobione podczas tego wydarzenia mogą zostać opublikowane.